Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-37/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2008 r.
oddania w najem lokalu użytkowego z zasobu gminnego w formie bezprzetargowej w celu realizacji Programu Integracji Społecznej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 Nr113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218 ) oraz uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zarządzam co następuje:

§ 1

Oddaje w najem Pani DIANIE ROGULA zam. Miastkowo ul. Cendrowizna 26 w formie bezprzetargowej lokal użytkowy – świetlicę, zlokalizowaną w Miastkowie ulica Łomżyńska 32 A , własność Gminy Miastkowo.

§ 2

1. Ustalam okres najmu od dnia 5 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.
2. Najemca wykorzysta lokal do realizacji usług dla rodzin w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, zgodnie ze złożoną ofertą na świadczenie przedmiotowych usług.

§ 3.

Ustalam czynsz najmu w wysokości 967,57 zł brutto, płatny miesięcznie w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.

§ 4

Szczegółowe warunki użytkowania będą ustalone w umowie najmu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-01-05 12:27
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-01-05 12:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 210