Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-2/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 stycznia 2009 r.
oddania w najem lokalu użytkowego z zasobu gminnego w formie bezprzetargowej na prowadzenie apteki
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 Nr113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203;z 2005r.Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218) oraz uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Oddaje w najem Dorocie Michałek i Krzysztofowi Zaremba S.C. prowadzącym działalność „Apteka Medical” z siedzibą w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, lokal użytkowy zlokalizowany na parterze budynku administracyjnego Urzędu Gminy Miastkowo ulica Łomżyńska 32, własność Gminy Miastkowo.

§ 2

1. Ustalam okres najmu od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. tj. 3 lata.
2. Najemca wykorzysta lokal na prowadzenie apteki.

§ 3

Ustalam stawkę za 1 m2 w wysokości 14,35 zł, 17,51 brutto tj. miesięczny czynsz najmu w wysokości 895,13 zł brutto, płatny miesięcznie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

§ 4

Szczegółowe warunki najmu będą określone w umowie najmu, ponieważ dotychczasowa umowa wygasła dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-01-12 09:15
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-01-12 09:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 230