Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-5/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 stycznia 2009 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 ,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XVIII sesji odbytej w dniu 22 stycznia 2009 r.

1) uchwała Nr XVIII/98/09 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Sąsiedzi” - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania przedmiotowej uchwały dla założycieli Lokalnej Grupy Działania, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XVIII/99/09 w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku odpowiedzi na skargę złożoną przez BT s.c. Zenon Borkowski, Krzysztof Tafiłowski na uchwałę Nr XVI/90/08 z dnia 14 listopada 2008 r. – zobowiązuje się inspektora do spraw polityki kadrowej oraz handlu i usług do przekazania sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, natomiast inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr XVIII/100/09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo na 2009 rok – zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty do przekazania uchwały dyrektorom szkół, niezwłocznie po jej otrzymaniu;.

4) uchwała Nr XVIII/101/09 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie - zobowiązuje się Kierownika oraz pracowników Ośrodka do przestrzegania postanowień Statutu podczas wykonywania obowiązków służbowych, od wejścia w życie uchwały;

5) uchwała Nr XVIII/102/09 w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2009 rok - zobowiązuje się inspektora do obsługi Rady Gminy do zawiadomienia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o obowiązku przygotowania i przedłożenia w wyznaczonym terminie materiałów i projektów uchwał niezbędnych do realizacji planu sesji Rady, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały;

6) uchwała Nr XVIII/103/09 w sprawie wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia wypłacania radnym diet w wysokościach i na zasadach określonych w uchwale oraz sprawdzania w każdym miesiącu, czy wysokość należnych diet nie przekraca maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu określonych w odpowiednich przepisach prawa, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały;

7) uchwała Nr XVIII/104/09 w sprawie ustalenia diet sołtysom - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia wypłacenia sołtysom diet w wysokości określonej w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-01-30 08:08
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-01-30 08:17
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2009-02-23 10:27
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 230