Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-8/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 marca 2009 r.
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008
Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 19, poz. 100) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008, według którego:
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 11.012.809,00 zł.
3. Wykonanie - 10.984.269,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 12.362.809,00 zł.
5. Wykonanie - 10.160.026,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

1.Informacje, o których mowa w §1 i 2 przekazać:
2. Radzie Gminy.
3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-03-23 11:45
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-03-23 11:54
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 254