Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-10/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 marca 2009 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XIX sesji odbytej w dniu 25 marca 2009 r.

  1. uchwała Nr XIX/105/09 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy , zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
  2. uchwała Nr XIX/106/09 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso – zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do naliczania należności za inkaso podatku zgodnie z podjętą uchwałą, od wejścia w życie uchwały;
  3. uchwała Nr XIX/107/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok – zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przekazania wyciągów kierownikom instytucji kultury, dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjum oraz innym realizatorom zadań, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały oraz do zapewnienia jego realizacji przez cały rok i złożenia sprawozdania;
  4. uchwała Nr XIX/108/09 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2009 rok- zobowiązuje się inspektora do obsługi Rady Gminy do koordynowania realizacji planu pracy Komisji ustalonego przez Radę Gminy, realizacja 2009 rok;
  5. uchwała Nr XIX/109/09 w sprawie przyjęcie ,,Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miastkowo ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – zobowiązuje się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do koordynacji programu dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, od wejścia w życie uchwały;
  6. uchwała Nr XIX/110/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia wypłacania radnym diet w wysokościach i na zasadach określonych w uchwale oraz sprawdzania w każdym miesiącu, czy wysokość należnych diet nie przekracza maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu określonych w odpowiednich przepisach prawa, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały;
  7. uchwała Nr XIX/111/09 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Miastkowo na lata 2009 - 2011 – zobowiązuje się inspektora do spraw inwestycji i planowania przestrzennego do koordynacji planu zgodnie z podjętą uchwałą, od wejścia w życie uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-03-31 10:49
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-03-31 10:55
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 216