Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-13/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 17 kwietnia 2009 r.
rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i ustalenia stawki oprocentowania.
Na podstawie art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2004 r, Nr 261 poz. 2603; z 2005 r Nr 281, poz. 2782, Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz.1601; z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218; z 2008r Nr poz.369, Nr 220 poz. 1412; z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 42 poz.335 i 340 ) po rozpatrzeniu wniosków nabywców zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na rozłożenie na raty ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej – lokali mieszkalnych określonych w Zarządzeniu Nr SG. 0151- 12/ 09 z dnia 16.04. 2009 r. stosując stopę procentową równą stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, która w dniu wydania niniejszego zarządzania wynosi 4%.

§ 2

Szczegóły spłaty należności z wraz z planem spłaty zostaną ustalone w protokole z rokowań zawartym odrębnie z każdym nabywcą lokalu mieszkalnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjecia.

W Ó J T
mgr Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-04-20 10:32
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-04-20 10:38
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 234