Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-23/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 6 lipca 2009 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXI sesji odbytej w dniu 30 czerwca 2009 r.
  1. uchwała Nr XXI/121/09 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miastkowo na lata 2009 -2014 – zobowiązuje się inspektora do spraw gospodarki mieniem komunalnym do przestrzegania i stosowania postanowień zawartych w uchwale oraz przekazania jednego egzemplarza uchwały Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
  2. uchwała Nr XXI/122/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy, zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
  3. uchwała Nr XXI/123/09 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku – zobowiązuje się inspektor5a do spraw obsługi rady Gminy do przekazania jednego egzemplarza uchwały Wojewodzie; niezwłocznie po jej otrzymaniu;
  4. uchwała Nr XXI/124/09 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo -zobowiązuje się Skarbnika Gminy do wypłacania wynagrodzenia w wysokości określonej w uchwale, a pracownika do spraw kadr do włączenia jednego egzemplarza uchwały do akt, niezwłocznie po jej otrzymaniu
  5. uchwała Nr XXI/125/09 w sprawie wyrażenia opinii o uznanie lasów położonych w granicach administracyjnych Gminy Miastkowo za lasy ochronne -- zobowiązuje się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przekazania uchwały Nadleśnictwu Łomża, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
  6. uchwała Nr XXI/126/09 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu ,,Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji projektu, od wejścia w życie uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-07-13 08:34
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-07-13 08:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 230