Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-22/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 lipca 2009 r.
odwołania Pana Michała Wiśniewskiego ze stanowiska kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miastkowie.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) zarządzam  co następuje:

§ 1.

Odwołuję Pana Michała Wiśniewskiego ze stanowiska  kierownika Zakładu Gospodarki  Komunalnej w Miastkowie od dnia 1 lipca 2009 r. w związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miastkowie z dniem 30 czerwca 2009 r. na podstawie uchwały Nr XX/116/09 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miastkowie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi d. s. kadr Urzędu Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W ó j t
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-07-08 11:48
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-07-08 11:55
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 219