Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-28/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 sierpnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej wsi Rybaki gm. Miastkowo
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowania wspólnot gruntowych ( Dz.U. Nr 28, poz. 169, z 1982 r. Nr 11 poz. 80, z 1990 r. Nr 34 poz.198, z 1995 r. Nr 141 poz.692, z 1998 r. Nr 106 poz.668, z 2000 Nr 120 poz. 1268, z 2002 r. Nr 113 poz. 984) zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr SG. 0151- 17 /09 z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej wsi Rybaki gm. Miastkowo wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1otrzymuje brzmienie:
„ 2. Zobowiązania spółki powinny być podpisywane przez przewodniczącego zarządu
i skarbnika. W szczególności przewodniczący zarządu przy udziale skarbnika w ramach zatwierdzonego planu finansowego dokonuje zakupu potrzebnych materiałów i zawiera umowy.”
2. § 22 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4. Zarząd jest obowiązany przechowywać środki pieniężne spółki na rachunku bieżącym
w instytucji oszczędnościowo-pożyczkowej lub bankowej. Do podjęcia pieniędzy z rachunku bieżącego potrzebne są podpisy przewodniczącego zarządu i skarbnika albo ich pełnomocników.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
mgr  Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-08-27 09:18
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-08-27 09:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 235