Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-3/09
z dnia 4 grudnia 2009 r.
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105870B ul. Sosnowa oraz drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm./ i w związku z art. 73 ust.1 i 74 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)
Wójt Gminy Miastkowo

zawiadamia,

że w dniu 30 listopada 2009r zostało wszczęte na wniosek Gminy Miastkowo postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105870B ul. Sosnowa oraz drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa, na działkach o nr geod. 585/3, 628, 629, 597, 650, 662, 683, 644, 565 położonych na terenie administracyjnym wsi Tarnowo, gmina Miastkowo.    

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 18 w godzinach 715 – 1515 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Wójta Gminy Miastkowo.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tutejszy Urząd wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt
mgr Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-12-04 10:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2009-12-04 10:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 222