Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-1/10
z dnia 10 marca 2010 r.
kopalnia kruszywa w Gałkówce
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Wacława Dąbrowskiego Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowego „WÓDEX” ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo, dotyczącego przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 40 lit.a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.)

postanawiam

1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na  wydobywaniu kopalin (kruszywa naturalnego) ze złoża naturalnego GAŁKÓWKA metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych,  na działkach nr ewid. 33/2, 34/2 położonych na terenach administracyjnych wsi Gałkówka, gm. Miastkowo,  
2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko poprzez:

-  odstąpienie od jego następujących elementów:  
  • opisu przewidywanych skutków dla środowiska niepodejmowania przedsięwzięcia,
  • przedstawiania zagadnień w formie graficznej,
  • analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,
  • przedstawiania propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania;

-  wskazanie szczegółowe:
  • oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne, klimat akustyczny i stan sanitarny powietrza atmosferycznego w fazie eksploatacji oraz zakres i rodzaj rekultywacji terenów poeksploatacyjnych,


UZASADNIENIE
W dniu 05.02.2010r Pan Wacław Dąbrowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „WÓDEX” ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  wydobywaniu kopalin (kruszywa naturalnego) ze złoża naturalnego GAŁKÓWKA metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych,  na działkach nr ewid. 33/2, 34/2 położonych na terenach administracyjnych wsi Gałkówka, gm. Miastkowo.
Zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm.) przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane.
Teren wnioskowanej inwestycji nie ma pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo.
Zgodnie z wymogami ustawowymi, pismem z dnia 24.02.2010r, zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnej potrzeby i zakresu sporządzenia raportu. Postanowieniem z dnia 01.03.2010r nr RDOŚ-20-WST II-66130/37/10/em Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określając jednocześnie zakres raportu.
Analiza karty informacyjnej pod katem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia wykazała, że kruszywo naturalne zalegające w granicach udokumentowanego złoża „GAŁKÓWKA”, wydobywane będzie w ilościach większych niż 20tyś. m3 rocznie. Przewiduje się średnioroczne wydobycie w ilości 100tyś. ton kruszywa naturalnego. Planowana eksploatacja złoża doprowadzi do zmiany dotychczasowego ukształtowania powierzchni terenu i powstania wyrobiska na obszarze ok. 5,30ha. Aktualne rzędne terenu w obrębie wysypiska ulegną obniżeniu o wartość równą sumie grubości nakładu i miąższości wydobytego kruszywa  naturalnego. Ponadto w przedmiotowym przypadku zachodzą szczegółowe uwarunkowania nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, wykazano kumulowanie się oddziaływań. Ponadto stwierdzono, że z uwagi na rodzaj i zakres przedsięwzięcia oddziaływania będą miały charakter nie odwracalny.
Zgodnie z treścią art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  lub zwolnieniu z tego obowiązku, stwierdza w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji.
Mając na uwadze charakter planowanej inwestycji, po uwzględnieniu łącznie uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust.1 cytowanej wyżej ustawy, oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, niniejszym postanowieniem stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określając jednocześnie jego zakres.


POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-03-16 08:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-03-16 08:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 205