Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
brak
z dnia 17 maja 2010 r.
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu dokumentu „ Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Miastkowo na lata 2009-2013”- aktualizacja
Na podstawie art. 30, 39,40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227, Nr 227 poz.1505; z 2009r. Nr 42 poz. 340, Nr 84 poz. 700)

podaje się

do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Miastkowo na lata 2009-2013 ”

Dokumentacja projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Miastkowo na lata 2009-2013 ” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożona do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Miastkowo na stanowisku rolnictwa i ochrony środowiska ( pokój nr 3, parter)- adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo. Przedmiotowe opracowania zostały  także zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Miastkowo www.bip.miastkowo.pl


Uwagi i wnioski można składać w terminie do 10 czerwca 2010r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznie marzena_komorowska@op.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Miastkowo.

WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-05-19 09:00
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-05-19 09:00
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-05-26 11:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 253