Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.2.2012.AS
z dnia 19 kwietnia 2012 r.
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Arkadiusza Karola Grzymały zam. Łuby-Kiertany 3, 18-413 Miastkowo, dotyczącego ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 103 lit.a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)

postanawiam

 zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2012r Pan Arkadiusz Karol Grzymała zam. Łuby-Kiertany 3, 18-413 Miastkowo złożył wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni w systemie chowu ściołowego głębokiego i bezściołowego o obsadzie trzody chlewnej do 33DJP (łączna obsada w gospodarstwie 117DJP)  wraz z budową zbiornika na ścieki sanitarne o poj. do 2m3 na działkach nr ewid. 95/1, 109/4, 110 położonych we wsi Łuby-Kiertany gm. Miastkowo.

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Wójt Gminy Miastkowo pismem z dnia 16.03.2012r  zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i ewentualnego zakresu raportu.

W wyrażonych opiniach: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – Postanowieniem Nr WST II.4240.51.2012.MD z dnia 20.03.2012r wyraził opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu,  natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Opinia nr 42/NZ/2012 z dnia 28.03.2012r nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 

Biorąc pod uwagę wyrażone opinie oraz rodzaj przedsięwzięcia postanowieniem z dnia 11.04.2012r nr IGN.6220.2.2012.AS nałożono obowiązek opracowania raportu, zgodnie z wymogami art.66 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) odstępując od pkt. 4, 13,16.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, które wnosi się w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo.

 WÓJT

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-04-19 13:35
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-04-19 13:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 171