Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
brak
z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie wszczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE
w sprawie wszczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa oraz przystąpienia do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam

Ze w dniu 6.07.2015 r. wpłynął wniosek Pana Wacława Dąbrowskiego, zam. ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo, do którego w dn. 03.09.2015 r. dołączono raport o oddziaływaniu na środowisko, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża „Zaruzie" oraz produkcji betonu i przetwarzaniu odpadów —popiołów w węźle betoniarskim, zlokalizowane na działkach o nr geod. 453, 454, 455/1, 455/2 w obrębie wsi Zaruzie, gm. Miastkowo.

Mając na uwadze, że Postanowieniem RRG.6220.4.2015 z dnia 27.07.2015 r. Burmistrz Nowogrodu nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, w ramach której sporządzony został raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowogrodu, zaś organem biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 07.09.2015 r. do dnia 28.09.2015 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Infrastruktury, w pokoju nr 11, w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 16°° w poniedziałki oraz od 7.30 do 15.30 od wtorku do piątku.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Nowogrodu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Załącznikipobrań
file typ Załącznik 799,95 KB 72

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-09-08 09:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-09-08 09:57
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-09-08 09:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 186