Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.2.2015
z dnia 27 listopada 2015 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199, z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 23.11.2015r, na wniosek PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii napowietrznej WN 110kV, na terenie położonym w obrębie:
- Gałkówka gm. Miastkowo– dz. nr ewid.: 102, 13/8, 13/9, 13/7, 13/4, 13/6, 58/2, 99, 58/4, 58/5,
- Rydzewo gm. Miastkowo– dz. nr ewid.: 424/2, 423, 422, 411, 404, 403, 402, 350, 314, 313, 312, 303, 243, 242, 241, 240, 239/1, 239/2, 238, 237, 236, 235, 234, 567, 232, 231/2, 230, 229, 228, 227/1, 226/2, 226/1, 225, 224, 223, 222, 221, 220.
Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r poz. 267 z późn. zm), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie.

Akta sprawy mogą być Państwu udostępnione w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo (tel. 86 217-49-96).
 

WÓJT GMINY
Kazimierz Górski

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-12-01 11:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-12-01 11:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 179