Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.8.2016
z dnia 10 marca 2017 r.
rozbudowy drogi krajowej nr 61 od km 130+750 do km 132+250, odcinek przejścia przez Rydzewo (ul. Mazurska), gm. Miastkowo, na działkach będących własnością GDDKiA o nr : 217, 302/1, 344/1, 431/1
Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z póź. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 z póź. zm.) Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w dniu 10 marca 2017 r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku została wydana decyzja Rol.6220.8.2016 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 61 od km 130+750 do km 132+250, odcinek przejścia przez Rydzewo (ul. Mazurska), gm. Miastkowo, na działkach będących własnością GDDKiA o nr : 217, 302/1, 344/1, 431/1.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku- Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój Nr 2, w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515  w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-03-13 13:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-03-13 13:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 161