Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.4.2017    
z dnia 20 listopada 2017 r.
budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4’ LOM444OA” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą
Zgodnie z art. 10  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Dz 2016r poz. 23 ) zawiadamiam, że zakończono postępowanie  administracyjne w  sprawie  wydania  decyzji o  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  dla  zamierzenia  polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4’ LOM444OA” wraz z niezbędną  infrastrukturą  techniczną  oraz  wewnętrzną  linią  zasilającą,na terenie obejmującym część działki o nr ewid. 6/12, położoną w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji  i  Gospodarki  Nieruchomościami ( pokój  nr  17,  I  piętro )  –  adres  ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, można zapoznać się  z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania (publikacji) przedmiotowego pisma.

WÓJT  GMINY

Kazimierz  Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-11-20 10:42
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-11-20 10:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 133