Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-7/06
z dnia 6 czerwca 2006 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodyna realizację przedsięwzięcia (przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 61 – zaruzie w m. zaruzie w km 0+000 – 0+310)
Miastkowo, dnia 06.06.2006r


DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD DROGI KRAJOWEJ NR 61 – ZARUZIE W M. ZARUZIE W KM 0+000 – 0+310

Na podstawie art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 2, pkt 1 i art. 56, ust. 2, 3 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. tekst jednolity z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Miastkowo reprezentowanej przez Wójta Gminy Miastkowo
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej od drogi krajowej nr 61 – Zaruzie w m. Zaruzie w km 0+000 – 0+310
oraz po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w dziale VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
O R Z E K A M
środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej od drogi krajowej nr 61 – Zaruzie w m. Zaruzie w km 0+000 – 0+310

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Przebudowa drogi gminnej polegać będzie na budowie dwuwarstwowej asfaltowej nawierzchni jezdni o szerokości 3,5 m wraz z wykonaniem obustronnych poboczy szerokości 1,25 – 1,50 m i przebudową zjazdów na poszczególne posesje.
Droga położona jest w obrębie gruntów wsi Zaruzie w gminie Miastkowo, w powiecie łomżyńskim, w województwie podlaskim.

Charakterystykę przedsięwzięcia i jej lokalizację przedstawiono w załączniku Nr 1 oraz w załączniku graficznym Nr 2 do niniejszej decyzji.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
• w trakcie prowadzonych robót drogowych nie mogą powstawać utrudnienia w sposobie korzystania z terenów przyległych do przedmiotowej drogi, w tym istniejącej zabudowy, użytków rolnych, z możliwości zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków oraz wywozu odpadów stałych,
• zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska obowiązuje ochrona przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych, gruntu, powietrza atmosferycznego oraz uciążliwościami powodowanymi przez hałas i wibracje,
• wykonawca zobowiązany jest do dbałości o stan techniczny sprzętu mechanicznego oraz jego bezawaryjnej pracy w celu wykluczenia niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych do wód i gruntu,
• ze względu na hałas i inne uciążliwości, praca sprzętu mechanicznego oraz środków transportu w granicach zabudowy odbywać się powinna w porze dziennej,
• do transportu materiałów sypkich nie należy stosować pojazdów o otwartej przestrzeni ładunkowej,
• materiały budowlane i odpady należy składować i magazynować zgodnie z wymogami ustawy z 2001 roku o odpadach oraz ochrony środowiska,
• w trakcie realizacji inwestycji zaplecze techniczne budowy winno być wyposażone w szczelne urządzenie do gromadzenia nieczystości płynnych o charakterze bytowym,
• tereny przedsięwzięcia położone są poza granicami obszarów ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku,
• tereny inwestycji nie są objęte prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
• w przypadku natrafienia podczas realizacji inwestycji na przedmioty niewiadomego pochodzenia, należy powiadomić służby ochrony zabytków.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
• planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować w sposób określony w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w zakresie ochrony środowiska,
• inwestycję należy lokalizować w sposób nie kolidujący z zagospodarowaniem terenu, w tym z przydrożnymi zadrzewieniami i użytkami rolnymi,
• przebudowa drogi nie może naruszać stosunków wodnych występujących na przedmiotowym obszarze i sąsiednich terenach,
• odprowadzenie wód opadowych z jezdni i poboczy następować może poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne metodą spływu powierzchniowego do projektowanego przepustu i kanału deszczowego pod warunkiem zachowania norm czystości wód określonych w przepisach odrębnych,
• w projekcie budowlanym drogi należy założyć ograniczenie wycinki drzew oraz ingerencji w ich systemy korzeniowe do niezbędnego minimum.
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
• nie dotyczą.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
• dla planowanego przedsięwzięcia z uwagi na miejscowy zasięg wyklucza się możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 58 ustawy Prawo ochrony środowiska.

6. Stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
• nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

7. Wnioskodawca jest zobowiązany do:
• uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (test jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),
• uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 października 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.),

U Z A S A D N I E N I E
Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej od drogi krajowej nr 61 – Zaruzie w m. Zaruzie w km 0+000 – 0+310 wystąpiła Gmina Miastkowo w dniu 07.03.2006 roku. Do wniosku dołączono mapę ewidencyjną w skali 1:5000.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), planowana inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Na podstawie art. 46 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) realizacja wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wydanie przedmiotowej decyzji wymaga zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Po zasięgnięciu opinii Starosty Łomżyńskiego (pismo Nr ROŚB.6211-21/2006 z dnia 10.03.2006r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży (Postanowienie Nr 42/P/NZ/2006 z dnia 14.03.2006r.), uznałem, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydano po uzgodnieniu z organami ochrony środowiska (art. 48, ust.2, pkt 1):
• Starostą Łomżyńskim – Postanowienie Nr ROŚB.6211-21/2006 z dnia 22.05.2006 r,
• Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łomży - Postanowienie Nr 95/P/NZ/2006 z dnia 25.05.2006r.
Organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie wpłynie negatywnie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.
Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Strony odwołujące się obowiązane są wnieść opłatę skarbową w znaczkach opłaty skarbowej w kwocie 5,00 PLN i 0,50 PLN od każdego załącznika.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46, pkt 2-9.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46, ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna (art. 46 ust. 4b). Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.....................................................
podpis

W załączeniu:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia - zał. Nr 1 do Decyzji
2. Załącznik graficzny (mapa ewidencyjna w skali 1:5000) z określeniem granic inwestycji oraz obszaru oddziaływania na środowisko – zał. Nr 2
Otrzymują:
1. Wójt Gminy Miastkowo
2. A/a
Do wiadomości:
1. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których przebiega projektowana trasa drogi według wykazu znajdującego się w aktach sprawy

Projekt decyzji opracował:
mgr Andrzej Lewandowski
biegły Wojewody Podlaskiego w zakresie ochrony przyrody (nr upr. 023)
członek OIU w Warszawie WA-260 (upr. urb. nr 1671)

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-30 13:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-06-06 11:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 200