Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-3/06
z dnia 8 czerwca 2006 r.
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przebudowa ulicy Poświątne leżącej w ciągu drogi gminnej nr 105890b w Miastkowie
Miastkowo, dnia 08.06. 2006r


DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEBUDOWA ULICY POŚWIĄTNE LEŻĄCEJ W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 105890B W MIASTKOWIE W LOKALIZACJI 0+000 DO 0+232,36


Na podstawie art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 2, pkt 1 i art. 56, ust. 2, 3, 7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. tekst jednolity z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Miastkowo reprezentowanej przez Wójta Gminy Miastkowo
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Poświątne leżącej w ciągu drogi gminnej nr 105890B w Miastkowie w lokalizacji 0+000 do 0+232,36
O R Z E K A M
środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie ulicy Poświątne leżącej w ciągu drogi gminnej nr 5890 w Miastkowie w lokalizacji 0+000 do 0+232,36

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Przebudowa ulicy Poświątne położonej w ciągu drogi gminnej nr 105890B w Miastkowie na całym odcinku od ulicy Cmentarnej do ulicy Łomżyńskiej polegać będzie na budowie asfaltowej nawierzchni jezdni o szerokości 3,5 m wraz z wykonaniem obustronnych poboczy szerokości 1,5 m i oznakowaniu drogi.
Droga położona jest w północno-wschodniej części miejscowości Miastkowo, w powiecie łomżyńskim, województwo podlaskie.
Charakterystykę przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
• w trakcie prowadzonych robót drogowych nie mogą powstawać utrudnienia w sposobie korzystania z terenów przyległych do przedmiotowej drogi, w tym do zabudowy, a także z możliwości zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzanie ścieków, zaopatrzenia w energię elektryczną i środki łączności,
• ze względu na brak możliwości zamknięcia drogi dla ruchu lokalnego w czasie robót należy przestrzegać obowiązujących zasad oznakowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych robotników i użytkowników drogi,
• użyty na budowie sprzęt mechaniczny powinien pracować głównie w obrębie pasa drogowego, co pozwoli na ograniczenie oddziaływania prac drogowych na sąsiednie tereny,
• zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska obowiązuje ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas i wibracje oraz zanieczyszczeniem gruntu, wód i powietrza atmosferycznego,
• wykonawca zobowiązany jest do dbałości o stan techniczny sprzętu mechanicznego oraz jego bezawaryjność, a zwłaszcza układów paliwowo-olejowych, co wykluczy ewentualność niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych do gruntu,
• w trakcie realizacji zaplecze techniczne budowy winno być wyposażone w urządzenia sanitarne dla pracowników ze szczelnym pojemnikiem do gromadzenia nieczystości płynnych o charakterze socjalno–bytowym,
• ze względu na hałas, wibracje i inne uciążliwości praca sprzętu mechanicznego odbywać się powinna w porze dziennej,
• w pasie drogowym oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obiekty i obszary ochrony przyrody w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku oraz inne formy o wysokich wartościach przyrodniczych,
• planowane przedsięwzięcie nie ma wpływu na funkcjonowanie obszarów Natura 2000 (najbliższy potencjalny obszar Natura 2000 - Dolina Dolnej Narwi (Shadow list) położony jest na północ od przedmiotowej lokalizacji w odległości około 6 km),
• teren inwestycji położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej „porządkowania i ekspozycji”, w której obowiązuje zachowanie wartości układu urbanistycznego.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
• obowiązuje zakaz odprowadzania wód pochodzących z pasa drogowego na sąsiednie tereny zabudowy wiejskiej,
• w celu właściwego odwodnienia korpusu drogowego i odprowadzania wód opadowych oraz roztopowych w projekcie budowlanym należy uwzględnić odpowiedni spadek podłużny i poprzeczny drogi oraz jej poboczy,
• w projekcie budowlanym drogi należy założyć ograniczenie wycinki drzew do niezbędnego minimum,
• materiały budowlane i odpady poprodukcyjne należy składować i magazynować, zgodnie z przepisami o odpadach oraz ochrony środowiska.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
• nie dotyczą.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
• nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia.

6. Stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
• nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

7. Wnioskodawca jest zobowiązany do:
• uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (test jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

U Z A S A D N I E N I E
Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Poświątne leżącej w ciągu drogi gminnej nr 105890B w Miastkowie w lokalizacji 0+000 do 0+232,36 wystąpiła Gmina Miastkowo w dniu 03.03.2006 roku. Do wniosku dołączono wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), planowana inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Na podstawie art. 46 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) realizacja wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wydanie przedmiotowej decyzji wymaga zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Po zasięgnięciu opinii Starosty Łomżyńskiego (pismo Nr ROŚB.6211-17/2006 z dnia 07.03.2006 r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży (Postanowienie Nr 37/P/NZ/2006 z dnia 13.03.2006 r.), uznałem, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydano po uzgodnieniu z organami ochrony środowiska (art. 48, ust.2, pkt 1):
• Starostą Łomżyńskim – Postanowienie Nr ROŚB.6211-17/2006 z dnia 23.05.2006 r.,
• Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łomży – Postanowienie Nr 96/P/NZ/2006 z dnia 29.05.2006r.
Organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie wpłynie negatywnie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.
Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Strony odwołujące się obowiązane są wnieść opłatę skarbową w znaczkach opłaty skarbowej w kwocie 5,00 PLN i 0,50 PLN od każdego załącznika.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46, pkt 2-9.
Decyzja ta nie uprawnia do wycinki drzew i krzewów. Zgodę na ewentualną wycinkę należy uzyskać w Urzędzie Gminy Miastkowo.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46, ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna (art. 46 ust. 4b). Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.
W załączeniu:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia – zał. Nr 1
2. Załącznik graficzny Nr 2– wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000 (zmniejszony do formatu A-3)


Otrzymują:
1. Wójt Gminy Miastkowo
2. Strony biorące udział w postępowaniu (wykaz stron znajduję się w aktach sprawy)
3. A/a

Projekt decyzji opracował:
mgr Andrzej Lewandowski
biegły z listy Wojewody Podlaskiego
w zakresie ochrony przyrody upr. Nr 023
członek OIU w Warszawie Nr WA-260
upr. urb. Nr 1671

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-30 13:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-06-08 11:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 215