Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-1/06
z dnia 12 czerwca 2006 r.
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przebudowa drogi gminnej nr 105841b w miejscowości Czartoria od km 0+000,00 do km 1+800,00 – odcinek I
Miastkowo, 12.06.2006r


DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105841B W MIEJSCOWOŚCI CZARTORIA OD KM 0+000,00 DO KM 1+800,00 – ODCINEK I


Na podstawie art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 2, pkt 1 i art. 56, ust. 2, 3, 7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. tekst jednolity z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Miastkowo reprezentowanej przez Wójta Gminy Miastkowo
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105841B na odcinku od km 0+000 do km 1+800,00
O R Z E K A M
środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105841B na odcinku od km 0+000 do km 1+800,00

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Przebudowa drogi gminnej nr 105872B na odcinku przebiegającym wzdłuż zwartej zabudowy wsi Czartoria (ul. Nadnarwiańska i ul. Cicha) polegać będzie na budowie asfaltowej nawierzchni jezdni o szerokości 3,5 m wraz z wykonaniem obustronnych poboczy szerokości 1,5 m i oznakowaniu drogi.
Droga położona jest w obrębie gruntów wsi Czartoria w gminie Miastkowo, w powiecie łomżyńskim, województwo podlaskie.
Charakterystykę przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
• w trakcie prowadzonych robót drogowych nie mogą powstawać utrudnienia w sposobie korzystania z terenów przyległych do przedmiotowej drogi, w tym do istniejącej zabudowy, użytków rolnych i leśnych, z możliwości zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzenia ścieków, wywóz odpadów stałych, zaopatrzenia w energię elektryczną i środki łączności,
• użyty na budowie sprzęt mechaniczny powinien pracować głównie w obrębie pasa drogowego, co pozwoli na ograniczenie oddziaływania prac drogowych na sąsiednie tereny,
• zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska obowiązuje ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas i wibracje, zanieczyszczeniem gruntu, wód i powietrza atmosferycznego,
• wykonawca zobowiązany jest do dbałości o stan techniczny sprzętu mechanicznego oraz jego bezawaryjnej pracy, a zwłaszcza układów paliwowo-olejowych, co wykluczy niekontrolowane wycieki substancji ropopochodnych do wód i gruntu,
• w trakcie realizacji zaplecze techniczne budowy winno być wyposażone w szczelne urządzenie do gromadzenia nieczystości płynnych o charakterze socjalno–bytowym,
• ze względu na hałas, wibracje i inne uciążliwości, praca sprzętu mechanicznego odbywać się powinna w porze dziennej,
• wycinka drzew przydrożnych i krzewów powinna odbywać się poza okresem lęgowym ptaków,
• wzdłuż drogi przebiega granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi, w którym obowiązują zasady gospodarowania określone w Rozporządzeniu Wojewody Podlaskiego Nr 12/05 z dnia 25 lutego 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 54 z dnia 8. 03. 2005 oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004 r. z późn. zm.),
• droga jest jednocześnie granicą potencjalnego obszaru Natura 2000 - Dolina Dolnej Narwi (Shadow list),
• teren inwestycji nie jest objęty prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
• projektowane przedsięwzięcie nie może naruszać istniejących stosunków wodnych występujących na przedmiotowym obszarze ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
• obowiązuje zakaz odprowadzania wód pochodzących z pasa drogowego na sąsiednie tereny zabudowy wiejskiej oraz użytki rolne i leśne,
• odprowadzenie wód opadowych z jezdni i poboczy następować będzie poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne metoda spływu powierzchniowego do istniejących przepustów i cieków zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie,
• przebudowa przepustów drogowych powinna uwzględniać poprawę ich drożności poprzez oczyszczenie ze zbędnych osadów dennych, chwastów i zakrzaczeń, w celu swobodnego przepływu wód,
• w projekcie budowlanym drogi należy założyć ograniczenie wycinki drzew do niezbędnego minimum,
• materiały budowlane i odpady po likwidowanej nawierzchni należy składować i magazynować, zgodnie z przepisami o odpadach oraz ochrony środowiska.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
• nie dotyczą.
5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
• nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia.
6. Stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
• nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

7. Wnioskodawca jest zobowiązany do:
• uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (test jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),
• uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 października 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.),
• wyłączenia z użytkowania rolniczego użytków rolnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z 1997 r. z późn. zm.),
• uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

U Z A S A D N I E N I E
Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego przebudowie drogi gminnej nr 105841B w Czartorii na odcinku przebiegającym wzdłuż ulicy Nadnarwiańskiej i ulicy Cichej wystąpiła Gmina Miastkowo w dniu 20.02.2006 roku. Do wniosku dołączono mapę ewidencyjną w skali 1:5000.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), planowana inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Na podstawie art. 46 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) realizacja wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wydanie przedmiotowej decyzji wymaga zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Po zasięgnięciu opinii Starosty Łomżyńskiego ( pismo Nr ROŚB.6211-14/2006 z dnia 10.03.2006 r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży (Postanowienie Nr 33/P/NZ/2006 z dnia 03.03.2006r.), uznałem, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydano po uzgodnieniu z organami ochrony środowiska (art. 48, ust.2, pkt 1):
• Starostą Łomżyńskim – Postanowienie Nr ROŚB.6211-14/2006 z dnia 30.05.2006r.,
• Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łomży – Postanowienie Nr 102/P/NZ/2006 z dnia 31.05.2006 r.
Organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie wpłynie negatywnie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.
Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Strony odwołujące się obowiązane są wnieść opłatę skarbową w znaczkach opłaty skarbowej w kwocie 5,00 PLN i 0,50 PLN od każdego załącznika.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46, pkt 2-9.
Decyzja ta nie uprawnia do wycinki drzew i krzewów. Zgodę na wycinkę należy uzyskać w Urzędzie Gminy Miastkowo.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46, ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna (art. 46 ust. 4b). Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

W załączeniu:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia - zał. Nr 1
2. Załącznik graficzny - mapa ewidencyjna w skali 1:5000 – zał. Nr 2


Wójt
Jerzy Wróblewski


Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony biorące udział w postępowaniu (wykaz stron znajduję się w aktach sprawy)
3. A/a


Projekt decyzji opracował:
mgr Andrzej Lewandowski
biegły Wojewody Podlaskiego
w zakresie ochrony przyrody nr upr. 023
członek OIU w Warszawie WA-260
upr. urb. nr 1671

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-30 13:33
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-06-12 13:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 200