Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-8/06
z dnia 22 czerwca 2006 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa linii napowietrznej - wieś Miastkowo
Miastkowo dn. 22.06.2006r.


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z 2004r: Dz. U. Nr 6, poz.41, Dz. U. Nr 141, poz.1492) ,
z a w i a d a m i a się, że na wniosek z dnia 7.06.2006r Zakładu Energetycznego Białystok Spółka Akcyjna, 15-950 Białystok ul. Elektryczna 13, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej Sn-15 kV, słupowej stacji transformatorowej oraz linii napowietrznych nN 0,4 KV i przyłączy energetycznych na terenie wsi Miastkowo (ul. Cmentarna i Poświątne) – na działkach o nr ew.: 266/3 266/5, 266/6.

Zgodnie z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu 7 dni możecie Państwo zgłosić ewentualne uwagi (żądania) w przedmiotowej sprawie.

Akta sprawy mogą być Państwu udostępnione w Urzędzie Gminy Miastkowo na stanowisku inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 17, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo.


WÓJT GMINY
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-30 13:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-06-22 14:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 203