Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-3/06
z dnia 28 lipca 2006 r.
DECYZJA o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej (działka nr 12) w miejscowości Gałkówka
Miastkowo, dnia 19.07.2006 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art.105 § 1 – Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U Nr 98, poz.1071 z 2000 r. – z późniejszymi zmianami) w związku z odmową uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowy drogi gminnej w miejscowości Gałkówka przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
p o s t a n a w i a m

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej na działce oznaczonej nr ewd 12, położonej w obrębie wsi Gałkówka.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 1 marca 2006 roku z wniosku Gminy Miastkowo o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójt Gminy Miastkowo wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest przebudowa drogi gminnej nr 105885B w miejscowości Gałkówka o długości ok. 2,1 km ( odcinek I w lokalizacji 0+300 do 1+727,50 i odcinek II w lokalizacji 0+000 do 0+638,70) polegającej na budowie asfaltowej nawierzchni jezdni o szer.3,5m wraz z wykonaniem obustronnych poboczy szer.1,5m, przebudową przepustów , oznakowaniem drogi.
Zgodnie z art. 53 ust.4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 106 KPA wniosek wraz z projektem przedmiotowej decyzji przesłano dnia 8.05.2006r. do zaopiniowania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w związku z poszerzeniem pasa drogi o część gruntu z działki leśnej nr 12, zgodnie z projektem technicznym.
Postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe, ponieważ Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku odmówił uzgodnienia projektu powyższej decyzji z uwagi na brak zgody właściwego organu na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cele poszerzenia dróg w planie miejscowym- postanowienie z dn. 30.06.2006r Nr ZZ-2120-74/06.
Zgodnie z art.61 ust.1 pkt.4 i art.50 ust.1 wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na danej działce jest dopuszczalne po spełnieniu wskazanego wyżej warunku.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 105 § 1 Kpa postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

z up. Wójta

mgr inż. Janina Cwalina
sekretarz gminy

Otrzymują :

1. Pani Szczubełek Wiesława
zam.Gałkówka 10, 18 -413 Miastkowo
2. Pan Szczubełek Stanisław
zam. Gałkówka 10, 18-413 Miastkowo
3. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Białymstoku
4. a/a

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 11:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-07-28 10:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 231