Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-17/06
z dnia 8 sierpnia 2006 r.
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowa płyty gnojowej oraz zbiornika na gnojówkę na działce nr 7/3 we wsi Kraska, gm. Miastkowo
Miastkowo, dnia 08.08.2006 roku


DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWA PŁYTY GNOJOWEJ ORAZ ZBIORNIKA NA GNOJÓWKĘ NA DZIAŁCE NR 7/3 WE WSI KRASKA, GM. MIASTKOWO

Na podstawie art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 2, pkt 1 i art. 56, ust. 2, 3 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. tekst jednolity z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Chojnowskiego Sławomira zam. Kraska, ul. Cicha 1, 18-413 Miastkowo
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty gnojowej oraz zbiornika na gnojówkę na działce nr 7/3 we wsi Kraska
oraz po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w dziale VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
O R Z E K A M
środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie płyty gnojowej oraz zbiornika na gnojówkę na działce nr 7/3 we wsi Kraska

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie płyty gnojowej o powierzchni do 120 m2 oraz zbiornika na gnojówkę o pojemności do 100 m3 dla 63,20 DJP w obrębie istniejącego gospodarstwa rolnego.
Inwestycja położona jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/3 w obrębie gruntów wsi Kraska w gminie Miastkowo, w powiecie łomżyńskim, w województwie podlaskim.
Charakterystykę przedsięwzięcia i jego lokalizację przedstawiono w załączniku Nr 1 oraz w załączniku graficznym Nr 2 do niniejszej decyzji.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
• na etapie budowy urządzeń należy zapewnić właściwą organizację robót oraz przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad mających na celu ochronę wód gruntowych i podziemnych oraz gruntu przed zanieczyszczeniami,
• realizacja zbiornika na gnojówkę oraz płyty na obornik nie może powodować ograniczeń w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów sąsiednich, a ich oddziaływanie winno być ograniczone do granic nieruchomości, na której się znajdują,
• opróżnianie zbiornika na gnojówkę oraz obornika powinno odbywać się przy pomocy odpowiedniego specjalistycznego sprzętu i środka transportu,
• powstałe w hodowli odchody zwierzęce w postaci gnojówki oraz obornika należy wykorzystać jako nawóz organiczny do nawożenia własnych gruntów w stosownych terminach nawożenia i właściwych dawkach, zgodnie z ustawą z dnia 26.07.2000 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991 z późn. zm.),
• zaleca się opracowanie przez inwestora harmonogramu nawożenia uwzględniającego m.in. wysokość dawek nawozowych, żyzność gleb, warunki klimatyczne, nawadnianie, system płodozmianu, okres wegetacji roślin, termin zbiorów,
• ze względu na stałe zagrożenie dla wód podziemnych wskazana jest likwidacja istniejącej studni gospodarczej, a zaopatrzenie gospodarstwa w wodę powinno opierać się na istniejącym wodociągu wiejskim (studnia może być wykorzystana dla okresowego monitoringu jakości wód),
• materiały i odpady budowlane (gruz budowlany, złom stalowy, pojemniki po impregnatach, itp.) należy składować i magazynować zgodnie z wymogami ustawy z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),
• teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004 r. z późn. zm.), a realizacja przedsięwzięcia nie będzie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych, a także gatunków roślin i zwierząt (najbliższy obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi –Shadow list, położony jest kilka km na północ)
• teren inwestycji nie jest objęty prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
• w przypadku natrafienia podczas realizacji inwestycji na przedmioty niewiadomego pochodzenia należy powiadomić służby ochrony zabytków.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
• planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować w sposób określony w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w zakresie ochrony środowiska,
• inwestycję należy zlokalizować w sposób nie kolidujący z istniejącym zagospodarowaniem terenu, w tym z drogą gminną,
• w celu wyeliminowania przenikania do wód i gruntu zanieczyszczeń występujących w odchodach zwierzęcych projektowany zbiornik oraz płyta obornikowa powinny być szczelne i nieprzepuszczalne z zastosowaniem w rozwiązaniach projektowych materiałów hydroizolacyjnych i odpornych na działanie kwasów oraz zasad,
• zbiornik na gnojówkę oraz płyta obornikowa powinny posiadać odpowiednią pojemność umożliwiającą gromadzenie odchodów zwierzęcych adekwatnie do posiadanej i docelowej obsady bydła w gospodarstwie,
• w celu ograniczenia oddziaływania gnojownika na strefę zabudowy mieszkaniowej oraz sąsiednie tereny (emisja związków zapachowych), wskazane jest urządzenie na działce od strony drogi gminnej zieleni izolacyjnej,
• zbiornik na gnojówkę oraz płytę obornikową należy zlokalizować za istniejącymi budynkami inwentarsko-składowymi z uwzględnieniem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877),
• w projektowaniu i wykonawstwie zbiorników należy uwzględnić bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki użytkowe, odpowiednią szczelność, odporność na korozję, warunki higieniczne i zdrowotne oraz wymagania związane z ochroną środowiska,
• sposób posadowienia zbiorników i płyty powinien być dostosowany do warunków hyrogeologicznych i parametrów podłoża gruntowego.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
• nie dotyczą.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
• dla planowanego przedsięwzięcia z uwagi na miejscowy zasięg wyklucza się możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 58 ustawy Prawo ochrony środowiska.

6. Stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
• nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

7. Wnioskodawca jest zobowiązany do:
• uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (test jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

U Z A S A D N I E N I E
Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty gnojowej oraz zbiornika na gnojówkę we wsi Kraska wystąpił Pan Sławomir Chojnowski zam. Kraska, ul. Cicha 1, 18-413 Miastkowo w dniu 23 czerwca 2006 roku. Do wniosku dołączono informację o planowanym przedsięwzięciu i mapę ewidencyjną gruntów wsi Kraska w skali 1:5000.
Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 90, lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), planowana inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Na podstawie art. 46 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) realizacja wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wydanie przedmiotowej decyzji wymaga zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Po zasięgnięciu opinii Starosty Łomżyńskiego (pismo Nr ROŚB.6211-51/2006 z dnia 04.07.2006r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży (pismo Nr 128/P/NZ/2006 z dnia 07.07.2006 r.), uznałem, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydano po uzgodnieniu z organami ochrony środowiska (art. 48, ust.2, pkt 1):
• Starostą Łomżyńskim – Postanowienie Nr ROŚB.6211-51/2006 z dnia 20.07.2006r.,
• Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łomży - Postanowienie Nr 138/P/NZ/2006 z dnia 27.07.2006r.
Organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie wpłynie negatywnie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.
Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Strony odwołujące się obowiązane są wnieść opłatę skarbową w znaczkach opłaty skarbowej w kwocie 5,00 PLN i 0,50 PLN od każdego załącznika.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46, pkt 2-9.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46, ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna (art. 46 ust. 4b). Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.


Wójt
Jerzy Wróblewski

W załączeniu:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia - zał. Nr 1 do Decyzji
2. Załącznik graficzny - mapa ewidencyjna w skali 1:5000 z określeniem granic inwestycji oraz obszaru oddziaływania na środowisko – zał. Nr 2
Otrzymują:
1. Pan Sławomir Chojnowski, zam. Kraska , ul. Cicha 1, 18-413 Miastkowo
2. A/a
Do wiadomości:
1. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości według wykazu znajdującego się w aktach sprawy

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-08-08 10:27
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 210