Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-2/06
z dnia 17 sierpnia 2006 r.
DECYZJA umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej - wieś Czartoria
Miastkowo, dnia 16.08.2006 r.


D E C Y Z J A

Na podstawie art.105 § 1 – Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U Nr 98, poz.1071 z 2000 r. – z późniejszymi zmianami)

p o s t a n a w i a m

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej na działkach oznaczonych nr ewd 949, 862, 861, 859, 857, 856, 851, 849, 848, 822, 771, 770, 769, 553, 552, 551, 547/2, 540, 499, położonych w obrębie wsi Czartoria.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 22 lutego 2006 roku z wniosku Gminy Miastkowo o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójt Gminy Miastkowo wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czartoria odcinek II polegającej na budowie asfaltowej nawierzchni jezdni o szer.3,5m wraz z wykonaniem obustronnych poboczy szer.1,5m.
Zgodnie z art. 53 ust.4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 106 KPA wniosek wraz z projektem przedmiotowej decyzji przesłano dnia 10.05.2006r. do uzgodnienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
Postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe, ponieważ Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku odmówił uzgodnienia projektu powyższej decyzji z uwagi na brak zgody właściwego organu na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na poszerzenie pasa drogi w planie miejscowym- postanowienie z dn. 07.07.2006r Nr ZZ-2120-80/06.
Zgodnie z art.61 ust.1 pkt.4 i art.50 ust.1 wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na w/w działkach jest dopuszczalne po spełnieniu wskazanego wyżej warunku.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 105 § 1 Kpa postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Otrzymują:

Wykaz stron znajduje się w aktach sprawy.

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:16
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-08-17 09:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 217