Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-18/06
z dnia 19 lutego 2007 r.
dot.Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miast Łomży na terenie wsi Czartoria
Miastkowo , 2007-02-19


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo


Stosownie do art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony Środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie zamieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miast Łomży na terenie administracyjnym wsi Czartoria - na działkach o nr ewid. 243, 244, 245, 246, 251- formularz B-poz.13.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Gminy Miastkowo w pok. Nr 18 w godzinach 7.15 – 15.15. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dania wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:37
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2007-02-19 08:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 227