Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-2/05
z dnia 24 maja 2007 r.
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - OMIS
Miastkowo, dnia 24.05.2007r

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW STALOWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM, GASTRONOMICZNYM I STACJĄ PALIW NA DZIAŁKACH NR EW. 51/1 I 50/1 W RYDZEWIE, GM. MIASTKOWO
Na podstawie art. 46a ust. 1 i 7 pkt. 4, art. 48 ust. 2, pkt 1 i art. 56, ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. tekst jednolity z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
OMIS SC WIESŁAW SZCZEPKOWSKI w Ostrołęce
07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 8
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego konstrukcji i elementów stalowych z zapleczem socjalnym, gastronomicznym i stacją paliw w Rydzewie, gm. Miastkowo
oraz po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w dziale VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

O R Z E K A M
środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu produkcyjnego konstrukcji i elementów stalowych z zapleczem socjalnym, gastronomicznym i stacją paliw na działkach nr ew. 51/1 i 50/1 w Rydzewie, gm. Miastkowo, opisanego we wniosku firmy OMIS SC WIESŁAW SZCZEPKOWSKI w Ostrołęce.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na budowie:
• budynku zakładu konstrukcji i elementów stalowych (hala produkcyjna i magazynowa z zapleczem socjalnym),
• motelu z zapleczem gastronomicznym,
• dwóch budynków mieszkalnych przeznaczonych dla pracowników,
• stacji paliw (budynek, dystrybutory paliw z zadaszeniem, dwa zbiorniki paliw płynnych o pojemności po 50 m3 i dwa zbiorniki dwudzielne paliw płynnych o pojemności po 60 m3, plac manewrowy, parkingi, zbiornik przeciwpożarowy, ogrodzenie).
Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach geodezyjnych 50/1 i 51/1 we wsi Rydzewo w gminie Miastkowo, w powiecie łomżyńskim, województwo podlaskie.
Charakterystykę przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

w zakresie ochrony cennych wartości przyrodniczych:
• W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia występuje obszar ochrony przyrody
w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92, poz. 880) - Obszar Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi, w którym obowiązują zasady gospodarowania określone
w Rozporządzeniu Wojewody Podlaskiego Nr 17/04 z dnia 16 września 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 142, poz. 1900).
• Planowane przedsięwzięcie położone w odległości około 2 km od potencjalnego obszaru Natura 2000 - Dolina Dolnej Narwi (Shadow list) i nie będzie miało wpływu na stan siedlisk roślin i gatunki ptaków występujących na obszarze.
• Teren inwestycji nie jest objęty prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w myśl ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 , poz. 1568).

w zakresie ochrony wód
• Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do dbałości o stan techniczny sprzętu mechanicznego oraz jego bezawaryjnej pracy w celu wykluczenia niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych do wód i gruntu.
• W czasie realizacji inwestycji zaplecze techniczne budowy winno być wyposażone
w szczelne urządzenie do gromadzenia nieczystości płynnych o charakterze socjalno – bytowym.
• Ścieki bytowe powstające na terenie zakładu produkcyjnego, stacji paliw, motelu oraz zabudowy mieszkaniowej należy odprowadzać do kanalizacji sanitarnej wewnętrznej
i magazynować w szczelnych zbiornikach bezodpływowych oraz okresowo wywozić taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.
• Wody opadowe z terenów utwardzonych związanych z przyjęciem i dystrybucją paliw oraz z dróg i parkingów powinny być oczyszczane w separatorach zanieczyszczeń olejowych przed wprowadzeniem ich do wód (zbiornika p.poż.) lub do ziemi po spełnieniu warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.. (Dz. U. Nr 137, poz.984).
• Powierzchnie utwardzone na terenie stacji paliw, zakładu produkcyjnego, dróg wewnętrznych i parkingów powinny być wykonane jako szczelne z zastosowaniem specjalnych środków hydroizolujących z wyprofilowaniem w kierunku studzienek kanalizacji deszczowej.
• Zbiorniki paliwowe należy posadowić z uwzględnieniem dokumentacji geologiczno - inżynierskiej z przestrzeganiem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063)
• Stacja paliw powinna być wyposażona m.in. w urządzenia kontrolno - pomiarowe (piezometry) sygnalizujące wycieki silnikowych paliw płynnych do gruntu i wód gruntowych oraz w zapas materiałów sorpcyjnych pochłaniających związki naftowe
w przypadku likwidacji rozlewu paliwa na terenie stacji.

w zakresie jakości powietrza:
• Zastosowanie wysokosprawnych urządzeń klimatyzacyjno – wentylacyjnych w hali produkcyjnej i oddziale zabezpieczeń antykorozyjnych zakładu produkcyjnego , w tym wykonanie odpowiedniej wysokości emitora lakierni.
• Uwzględnienie priorytetu kryterium niskiej zawartości substancji szkodliwych, przede wszystkim ksylenu i octanu butylu, przy wyborze materiałów do nakładania powłok malarskich.
• Obowiązek hermetyzacji procesów przetaczania paliw do zbiorników magazynowych oraz dystrybucji paliw płynnych.

w zakresie gospodarki odpadami:
• Materiały budowlane i odpady należy składować i magazynować zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).
• Odpady komunalne powstające na terenie zakładu produkcyjnego, stacji paliw, motelu
i zabudowy mieszkaniowej należy gromadzić w szczelnych pojemnikach kontenerowych, ustawionych w pomieszczeniu do tego przeznaczonym lub np. w osłonie śmietnikowej oraz okresowo wywozić przez specjalistyczną firmę na wysypisko śmieci.
• Obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i poprodukcyjnych poprzez zastosowanie odrębnych pojemników na różne rodzaje odpadów.
• Odpady niebezpieczne (świetlówki, baterie, farby, chemikalia itp.) należy przekazywać do utylizacji specjalistycznym firmom. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi winien zostać zatwierdzony przez Starostę Powiatowego.
• W okresie na dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem działalności zakładu, należy przedłożyć Staroście Powiatowemu informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (art. 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z późn. zm.).
• Ścieki deszczowe zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi zebrane poprzez separatory w studzienkach zlewowych olejów i benzyn należy przekazywać do firmy dostarczającej separatory celem ich utylizacji.

w zakresie hałasu
• Obowiązek utrzymania standardów emisyjnych hałasu do środowiska na terenie zakładu produkcyjnego na poziomie dopuszczalnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).
• Przy rozładunku autocystern należy zastosować urządzenia i instalację wentylacyjną o możliwie niskich mocach akustycznych, a pracę doku przeładunkowego ograniczyć tylko do pory dziennej.
w zakresie ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
• W trakcie prowadzonych robót budowlanych nie mogą powstawać utrudnienia w sposobie korzystania z terenów przyległych, tj. użytków rolnych i leśnych oraz utrudnień w ruchu drogowym na drodze krajowej Nr 61, a użyty na budowie sprzęt mechaniczny powinien pracować w obrębie wyznaczonych działek, co pozwoli na ograniczenie oddziaływania prac budowlanych na sąsiednie tereny.
• Zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska obowiązuje ograniczenie oddziaływania przedsięwzięcia do granic nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
• Planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować w sposób określony w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w zakresie ochrony środowiska.
• Przed opracowaniem projektu budowlanego należy wykonać dokumentację hydrogeologiczną określającą przydatność terenu pod posadowienie obiektów i urządzeń przedsięwzięcia.
• W projekcie budowlanym należy zachować warunki i wymagania dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2002r. - Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.).
• W projekcie budowlanym należy zachować warunki i wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, póz. 2063).
• Uwzględnienie przepisów przeciwpożarowych przy lokalizacji budynków produkcyjnych, usługowych i mieszkalnych w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego.
• Na etapie projektowania zakładu produkcji konstrukcji i elementów stalowych stosować rozwiązania techniczne w maksymalnym stopniu ograniczające emisje do powietrza substancji gazowych z procesów malowania.
• Zaprojektowanie nasadzeń zieleni izolacyjnej od strony dróg oraz pasów zieleni rozdzielających funkcje produkcyjną od strefy usługowej (stacja paliw, obiekt gastronomiczny) i od strefy mieszkaniowej (budynki mieszkalne).
• Inwestycję należy zlokalizować w sposób nie kolidujący z zagospodarowaniem terenów sąsiednich, w tym z drogami oraz użytkami rolnymi i leśnymi.
• W projekcie budowlanym przedsięwzięcia należy założyć ograniczenie wycinki drzew oraz ingerencji w ich systemy korzeniowe do niezbędnego minimum.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
• nie dotyczą.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
• nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia.

6. Stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
• nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

7. Wnioskodawca jest zobowiązany do:
• uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (test jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),
• uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

U Z A S A D N I E N I E
Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego konstrukcji
i elementów stalowych z zapleczem socjalnym, gastronomicznym i stacją paliw w Rydzewie w gm. Miastkowo wystąpiła firma OMIS SC WIESŁAW SZCZEPKOWSKI w Ostrołęce w dniu 11 listopada 2005 roku. Do wniosku dołączono charakterystykę inwestycji, koncepcję zagospodarowania, raport o oddziaływaniu na środowisko oraz mapę zasadniczą w skali 1:1000.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) i późniejszą zmianą z dnia 10 maja 2005 roku (Dz. U. Nr 92, poz. 769), planowane inwestycje należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane:
• na podstawie § 3, ust. 1, pkt 11 - instalacje do obróbki metali żelaznych: kuźnie, odlewnie, walcownie i instalacje do nakładania powłok metalicznych, nie wymienione w § 2, ust. 1, pkt 13, lit. a, b i c zakład produkcji konstrukcji i elementów stalowych (§ 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14),
• na podstawie § 3, ust. 1, pkt 14 – instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, nie wymienione w § 2, ust. 1, pkt 16,
• na podstawie § 3, ust. 1, pkt. 35 – instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych nie wymienione w § 2, ust. 1, pkt 22, z wybaczeniem stacji na gaz płynny.
Po zasięgnięciu opinii Starosty Łomżyńskiego (Pismo ROŚB.6211-29/2005 z dnia 21 listopada 2005 roku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży (Postanowienie Nr 113/P/NZ/2005 z dnia 25 listopada 2005 roku), uznałem, że planowane przedsięwzięcie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Na podstawie art. 46 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. realizacja wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wydanie przedmiotowej decyzji wymaga zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na jego stronach internetowych. W okresie 21 dni od ogłoszenia o prowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko mieszkańcy oraz miejscowe organizacje ekologiczne mogły wnosić zastrzeżenia do planowanych inwestycji.
Zgodnie z art. 56, ust. 4, 5 i 6 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) na wnioskodawcę nakłada się obowiązek przedstawienia w ciągu 6 miesięcy od uruchomienia zakładu produkcyjnego konstrukcji i elementów stalowych z zapleczem socjalnym, gastronomicznym i stacją paliw analizy porealizacyjnej porównującej ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydano po uzgodnieniu z organami ochrony środowiska (art. 48, ust.2, pkt 1 ustawy Poś):
• Starostą Łomżyńskim – Postanowienie Nr ROŚB.6211-29/2005/2007 z dnia 16.04.2007 r.,
• Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łomży - Postanowienie Nr 48/P/NZ/2007 z dnia 02.05.2007 r.
Organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie wpłynie negatywnie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.
Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46, pkt 2-9.
Decyzja ta nie uprawnia do wycinki drzew i krzewów. Zgodę na ewentualną wycinkę należy uzyskać w Urzędzie Gminy Miastkowo.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46, ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna (art. 46 ust. 4b). Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

W załączeniu:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia - zał. Nr 1 do Decyzji
2. Załącznik graficzny Nr 2 - mapa ewidencyjna w skali 1:5000 z określeniem granic przedsięwzięcia oraz obszaru oddziaływania na środowisko.


Otrzymują:
1. OMIS SC WIESŁAW SZCZEPKOWSKI, 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 8,
2. Strony biorące udział w postępowaniu (wykaz stron znajduję się w aktach sprawy) ,
3. A/a


....................................................
podpis
Projekt decyzji opracował:
mgr Andrzej Lewandowski
biegły Wojewody Podlaskiego w zakresie ochrony przyrody (nr upr. 023)
członek OIU w Warszawie WA-260 (upr. urb. nr 1671)
Załącznikipobrań
file typ Załącznik do deczyzji 37,5 KB 137

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2007-05-24 12:44
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2009-04-01 12:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 308