Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-3/07
z dnia 11 grudnia 2007 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Miastkowo, 2007-12-06

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art.10 § 1, art. 49 i art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z 2001r Dz. U. Nr 49, poz.509; z 2002r Dz. U. Nr 113, poz.984, Dz. U. Nr 153, poz.1271, Dz. U. Nr 169, poz.1387; z 2003r Dz. U. Nr 130, poz.1188; z 2004r Dz. U. Nr 162, poz.1692; z 2005r Dz. U. Nr 64, poz.565, Dz. U. Nr 78, poz.682) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902; Nr 169 poz.11199, Nr 170 poz.1217, Nr 249, poz.1832; MP z 2006r Nr 71 poz.714, Nr 73 poz.734; z 2007r Dz. U. Nr 21 poz.124, Nr 75, poz. 493, Nr 88 poz.587, Nr 124 poz.859, nr 176, poz. 1238, nr 181 poz. 1286) zawiadamiam, że w dniu 15.10.2007r na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Białymstoku ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie, odbudowie – przebudowie (modernizacji) oraz remoncie budowli piętrzących na rzece pod nazwą Dopływ D w km 0+000 do km 10+554 na działkach nr 386, 875, 865, 597, 770 położonych na terenie wsi Tarnowo gm. Miastkowo, na działkach nr 98, 99 położonych na terenie wsi Kraska gm. Miastkowo, na działkach nr336, 347, 348 położonych na terenie wsi Młynik, gm. Śniadowo, na działce nr 388 położonej na terenie wsi Wszerzecz gm. Śniadowo, na działce nr 1633 położonej na terenie wsi Szczepankowo
gm. Śniadowo.
Ze zgromadzonymi materiałami i dokumentami strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo w pok. Nr 18, w ciągu 14 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie informuję, iż dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2007-12-11 08:00
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 215