Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 151/XXXI/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastkowie
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2, w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r.Nr 13, poz. 123) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastkowie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 czerwca 2002 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski
Załącznikipobrań
file typ Statut GOK 42,74 KB 84

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-05-06 11:45
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-05-06 11:56
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2002-05-06 11:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 238