Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 152/XXXI/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie
Na podstawie art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr z 1998r. Nr 64 , poz. 414, Nr 106 , poz. 668 , Nr 117 ,poz. 756 , Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238 , z 2001 r. Nr 72 , poz. 748 , Nr 88, poz. 961 , Nr 89 , poz. 973 , Nr 111 , poz. 1194, Nr 154, poz. 1194) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 30/VII Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 grudnia 1991 roku, zmienionym uchwałą Nr 122/XXIX/97 z dnia 30 kwietnia 1997 r. wprowadza się następujące zmiany :
§ 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„ 1. W Ośrodku zatrudnia się dwóch pracowników socjalnych.
2. Szczegółowe zadania i obowiązki pracowników określają zakresy czynności”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-05-07 08:23
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-05-07 08:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 241