Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 157/XXXII/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2002 r.
zmian w budżecie gminy na 2002 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /DZ..U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 / oraz art. 109 i 124 stawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U .Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz.360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778. Nr 110, poz.1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz.550. Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315 ,z 2001 r. Nr 45, poz 497, ?46, poz. 499 , ?47, poz. 501 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę
287.151 zł zgodnie z załącznikiem Nr l .

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę
287.151 zł zgodnie z załącznikiem 2 .

3. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę
8.598 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

4. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę
8.598 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

5. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 .

6. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 5.709.734 zł plan wydatków ogółem wynosi 6.009.734 zł

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy .

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 13 KB 62
file typ Załącznik 2 17,5 KB 65
file typ Załącznik 3 11 KB 67
file typ Załącznik 4 11,5 KB 67
file typ Załącznik 5 11 KB 60
file typ Załącznik 6 12 KB 66

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-07-01 09:12
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-07-01 09:17
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2002-07-01 09:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 231