Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 159/XXXIII/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 sierpnia 2002 r.
zmian w budżecie gminy na 2002 rok
Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz..U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 / oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U .Nr 155, póz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz.360, Nr 49, póz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz.1255, z 2000 r. Nr 6, poz.69. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz.550. Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251. Nr 122 , poz. 1315 , z 2001 r. Nr 45 , poz 497 , Nr 46 , poz. 499 , Nr 98 , poz. 1070 , Nr 102 , poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 , Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365 , Nr 74, poz. 676 / Rada Gminy uchwala, co następuje :

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę
2.500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr l.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę
2.500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

3. Dokonuje się zmian w budżecie gminy
polegających na przeniesieniu wydatków między
paragrafami w ramach rozdziału zgodnie z
załącznikiem Nr 3 i 4 .

4. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem
wynosi 5.707.234 zł
plan wydatków ogółem wynosi 6.007.234 zł

§2

Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok , polegających na zwiększeniu przychodów określonych w pkt.2 oraz rozszerzeniu pkt 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5

§3

Określa się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny dotyczący asfaltowania dróg gminnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 10 KB 64
file typ Załącznik 2 10,5 KB 63
file typ Załącznik 3 10,5 KB 70
file typ Załącznik 4 10,5 KB 67
file typ Załącznik 5 21 KB 77
file typ Załącznik 6 11 KB 64

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-08-19 10:54
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-08-19 11:05
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2002-08-19 10:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 239