Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 160/XXXIV/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 12 września 2002 r.
zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym na obszarze Gminy Miastkowo do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 71 , poz.838, Nr 86, poz.958, z 2001r Nr 125, poz.1371, z 2002r Nr 25, poz.253 , Nr 41, poz.365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz.676, Nr 89, poz.804) Rada Gminy , u c h w a l a co następuje:

§ 1

Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu, do kategorii dróg gminnych zostaje zaliczona droga – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Olszewski

Załącznik do
UCHWAŁY Nr 160/XXXIV/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 12 września 2002 r.


Wykaz dróg o znaczeniu lokalnym na obszarze Gminy Miastkowo zaliczonych do kategorii dróg gminnych.

Nr drogi : 5861B
Nazwa drogi: od drogi krajowej Nr 61 - Chojny Naruszczki
Długość drogi w km : 1,946


PRZEWODNICZĄCZY RADY
Stanisław Olszewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-09-16 11:20
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-09-16 11:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 245