Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR I/6/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 listopada 2002 r.
w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1

1. Radny otrzymuje dietę (obejmujące zwrot kosztów podróży służbowych) za udział w sesji Rad Gminy i posiedzeniach komisji Rady w wysokości 6 krotnej diety pracowniczej określonej zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w Monitorze Polskim .

2. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu , radny otrzymuje tylko jedną dietę bez względu na to w ilu posiedzeniach uczestniczył.

§ 2

Podstawą do wypłacenia diety, o której mowa w § 1 uchwały stanowi podpis radnego na liście obecności , potwierdzający udział radnego w posiedzeniu, w którym obowiązany był uczestniczyć.

§ 3

1. Przewodniczący Rady Gminy otrzymuje dietę zryczałtowaną (obejmującą jednocześnie zwrot kosztów podróży służbowych) w wysokości 7 krotnej diety radnego w stosunku miesięcznym , natomiast Wiceprzewodniczący w wysokości 3 krotnej diety radnego w stosunku miesięcznym.
2. Przewodniczący stałych Komisji Rady otrzymują dietę za każde posiedzenie komisji w wysokości 1,5 krotnej diety radnego .

§ 4

Traci moc uchwała Nr 76/XIII/2000 Rady Gminy Miastkowo z dnia 24 lutego 2000 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-11-25 11:01
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-11-25 11:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 236