Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR II/11/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 grudnia 2002 r.
obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2003
Na podstawie art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680) uchwala się , co następuje:


§ 1

Obniża się na terenie gminy średnią cenę skupu żyta ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. (M. P. Nr 51, poz. 733) z kwoty 33,45 zł za 1q do kwoty 29,40zł.za 1 q, która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na 2003 r. na obszarze gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-12-27 09:38
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-12-27 09:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 229