Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVII/145/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 marca 2010 r.
określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu
wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1 591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 212, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz 1738) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259; z 2008 r. Nr 225, poz. 1487; z 2009 r. Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Pomoc w formie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2.

Pomoc w formie dożywiania udzielana osobom i rodzinom, w których dochód przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej podlegać będzie zwrotowi w całości.

§ 3.

Pomoc, o której mowa w § 1 i 2 przyznaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub rodziny w drodze decyzji administracyjnej.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 141/XXIX/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 1 marca 2002 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-01 10:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-01 10:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 242