Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR III/19/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2002 r.
wyznaczenia przedstawiciela gminy w skład Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i kanalizacji
Na podstawie art. 70 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.. 984, Nr 214, poz. 1806 ) uchwala się , co następuje :

§ 1

W skład Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży wyznacza się Pana Krzysztofa Gontarczyka .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-01-06 09:41
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-01-06 09:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 222