Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR III/20/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2002 r.
zmian w budżecie gminy na 2002 rok
Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz..U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588 , Nr 113, poz. 984 , Nr 214 , poz. 1806/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155 , poz. 1014 , z 1999 r. Nr 38 , poz. 360 , Nr 49 , poz. 485, Nr 70 , poz. 778 , Nr 110, poz. 1255 , 2000 r. Nr 6 , poz. 69 , Nr 12 , poz. 136 , Nr 48, poz. 550 , Nr 95, poz. 1041 , Nr 119 , poz. 1251 , Nr 122 , poz. 1315 , z 2001 r. Nr 45 , poz. 497 , Nr 46 , poz. 499 , Nr 88 , poz. 961 , Nr 98 , poz. 1070 , Nr 100, poz. 1082 , Nr 102 , poz. 1116 , Nr 125 , poz. 1368 , Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 41 , poz. 363 i 365 , Nr 74 , poz. 676 , Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 156, poz. 1300 / uchwala się , co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 111.462 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 111.462 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
3. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 13.362 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 13.362 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między działami , rozdziałami i paragrafami zgodnie z
załącznikiem Nr 5 i 6 .
6. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 5.880.404 zł plan wydatków ogółem wynosi 6.180.404 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego


PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 43 KB 62
file typ Załącznik 2 41,5 KB 63
file typ Załącznik 3 130,5 KB 59
file typ Załącznik 4 114,5 KB 61
file typ Załącznik 5 45 KB 64
file typ Załącznik 6 50 KB 63

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-01-06 12:37
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-01-06 12:44
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2003-01-06 12:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 220