Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IV/24/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 11 marca 2003 r.
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok
Na podstawie art.4 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz.1372) uchwala się , co następuje :

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-03-19 09:28
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-03-19 09:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 263