Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIX/151/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2010 r.
zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ogółem o kwotę 146.149 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ogółem o kwotę 146.149 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ogółem o kwotę 2.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ogółem o kwotę 2.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wynosi 1.962.330 zł.

§ 2.

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem o kwotę 599.284 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 599.284 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 3. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 445.408 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
 4. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 445.408 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
 5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.457 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
 6. Zwiększa się deficyt gminy z kwoty 4.247.178 zł do kwoty 4.275.635 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt w kwocie 3.020.000 zł i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.255.635 zł.
 7. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
 8. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między działami,rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikami Nr 11 i 12 do niniejszej uchwały.
 9. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 13.008.342 zł, w tym ;
  - dochody bieżące – 12.556.591 zł,
  - dochody majątkowe – 451.751 zł.
 10. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 17.283.977 zł, w tym ;
  - wydatki bieżące – 12.363.872 zł,
  - wydatki majątkowe – 4.920.105 zł.

§ 3.

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2010 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przyjmują kształt zgodny z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Załącznikipobrań
file typ Uchwała wraz z załącznikami 655,12 KB 75

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-07-06 14:38
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-07-06 14:38
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-07-06 14:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 221