Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIX/152/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2010 r.
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Zakres informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze obejmuje dochody i wydatki w szczegółowości jak w uchwale budżetowej.
  2. Zakres informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a w szczególności wynik budżetu, przedstawia się w układzie przyjętym w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  3. Zakres informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury uwzględnia stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

§ 2.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze składa się z trzech części:
1) zestawienia tabelarycznego o dochodach budżetu z podziałem na dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, które obejmuje:
- plan na dzień 1 stycznia,
- plan po zmianach,
- wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca,
- procent wykonania planu dochodów,
2) zestawienia tabelarycznego o wydatkach budżetu z podziałem na wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, wydatki na zadania zlecone z uwzględnieniem:
- plan na dzień 1 stycznia,
- plan po zmianach,
- wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca,
- procent wykonania planu wydatków,
3) części opisowej w której należy uwzględnić:
- omówienie realizacji planu dochodów i wydatków budżetu,
- kwot udzielonych ulg podatkowych,
- informację o stopniu realizacji inwestycji gminnych,
- wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

§ 3.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego powinna zawierać:
1) przychody i koszty w układzie:
- plan po zmianach,
- wykonanie na dzień 30 czerwca,
2)  część objaśniającą dotyczącą danych wykazanych w pkt 1 oraz informacji w zakresie stanu należności oraz zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-07-06 14:42
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-07-06 14:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 238