Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR V/32/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu przez poszczególnych pracodawców
Na podstawie § 3 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 61, poz. 708, z 2001 r. Nr 34, poz. 393, z 2002 r. Nr 210, poz. 1785) uchwala się , co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr 95/XVII/2000 Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 sierpnia 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu przez poszczególnych pracodawców wprowadza się następującą zmianę :

1) §1 pkt1 otrzymuje brzmienie:
„1) Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej’’.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-05-05 12:17
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-05-05 12:29
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 251