Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VII/38/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2003 r.
wyłapywania zwierząt bezdomnych oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami na terenie Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984 , Nr 214, poz. 1806 / oraz art.11 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt /Dz. U. Nr 111, poz. 724, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r, Nr 3, poz. 21, Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 135, poz. 1141 / i §2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt bezdomnych / Dz. U. Nr 116, poz. 753 / Rada Gminy Miastkowo po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii uprawnionego przedstawiciela organizacji społecznej , uchwala się co następuje :

§ 1.

Ustala się zasady wyłapywania zwierząt bezdomnych na terenie gminy Miastkowo oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami w brzmieniu stanowiacym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Miastkowo ma charakter stały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 47 KB 69

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-07-03 08:47
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-07-03 08:58
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2003-07-03 08:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 241