Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXX/160/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 21 września 2010 r.
uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miastkowo
na lata 2009 – 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2008 r.; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
W załączniku do uchwały Nr XX/119/09 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miastkowo na lata 2009 – 2017  wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 2.3 otrzymuje brzmienie: (patrz. załącznik)
 
§ 1.
 
Traci moc uchwała Nr XXVIII/150/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miastkowo na lata 2009-2017 r.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 56,4 KB 89

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-09-29 08:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-09-29 08:14
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-09-29 08:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 216