Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXX/161/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 21 września 2010 r.
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r Nr 127, poz. 880; z 2008 r Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo, przyjętego Uchwałą Nr 67/XI/99 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 9 grudnia 1999 r w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo.
 
§ 2.
 
Granice obszaru objętego opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo, o którym mowa w § 1, określono na mapie stanowiacej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
 
Zmiana studium obejmuje uwarunkowania przebiegu przez tereny gminy Miastkowo, trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Narew, która jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
 
§ 4.
 
W pracach nad sporzadzeniem projektu zmiany studium należy przeanalizować warianty trasy, wynikające z konsultacji społecznych i uwzględnić wariant optymalny.
 
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6.
 
Traci moc uchwała Nr XXIX/153/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo.
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik do uchwały 1,03 MB 82

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-09-29 08:17
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-09-29 08:17
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-09-29 08:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 288