Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VII/39/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2003 r.
zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Na podstawie art.18 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 / oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 , Nr 68, poz. 634 / uchwala się co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 54. 888 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 54. 888 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
3. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 81 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 81 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.
6. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 6.522.229 zł .
7. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 6.912.229 zł .

§ 2.

Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok polegajacych na zwiększeniu przychodów określonych w pkt.2 oraz rozszerzeniu pkt.3 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-07-07 10:29
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-07-07 10:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 249