Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VIII/43/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 września 2003 r.
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej obiektami zabytkowymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 ,poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214 , poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) uchwala się , co następuje :

§ 1.

Wyraża zgodę na zbycie w formie przetargu nieruchomości zabudowanej , wpisanej do rejestru zabytków , położonej w Tarnowie , oznaczonej numerem geodezyjnym 530 i 526/3, opisanej w wykazie stanowiacym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 46 KB 73

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-09-29 08:48
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-09-29 09:01
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2003-09-29 08:48
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 218