Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXXI/165/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 listopada 2010 r.
określenia szczegółowych zasad, sposobu udzielania ulg w spłacie i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny Gminy Miastkowo oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust.2 i ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
 1. Uchwala się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz Gminy Miastkowo i jej jednostek z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilno-prawny, zwanych dalej „należnościami”.
 2. Postanowień uchwały nie stosuje się do należności cywilno-prawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami.
 
§ 2.
 
 1. Należności o których mowa w § 1 ust.1 mogą być umarzane w całości jeżeli zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 56 ust.1 ustawy.
 2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności o których mowa § 1 ust.1 mogą być umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
 3. Umarzanie należności z przyczyn określonych w ust.1 może nastąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika.
 4. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej częsci, w jakiej została umorzona należność główna.
 
§ 3.
 
 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem gminy, na wniosek dłużnika należności:
  1) mogą być umorzone w części;
  2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności;
  3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.
 2. Wniosek o umorzenie należności powinien być należycie umotywowany oraz mieć załączone dowody potwierdzające treść uzasadnienia.
 3. Przed umorzeniem należności należy przeprowadzić wszechstronne postępowanie wyjaśniające.
 
§ 4.
 
Przy umarzaniu, odraczaniu terminu spłaty lub rozkładania na raty należności, o których mowa w niniejszej uchwale, przypadających od dłużnika będącego podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno prawną oraz sposób finansowania, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 
§ 5.
 
Do stosowania ulg w spłacie należności jest uprawniony Wójt a także kierownik jednostki upoważniony przez Wójta, w zakresie należności na rzecz tej jednostki.
 
§ 6.
 
Umarzanie należności i udzielanie innych ulg następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie porozumienia, umowy lub jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.
 
§ 7.
 
Wójt lub osoba przez niego upoważniona cofa swoją decyzję w zakresie umorzenia lub udzielenia innej ulgi w przypadku, gdy wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których wydano decyzję okazały się fałszywe.
 
§ 8.
 
Kierownicy jednostek przedkładają Wójtowi pisemne sprawozdanie z dokonanych umorzeń i przyznanych ulg za okres roku w terminie do końca lutego roku następnego.
 
§ 9.
 
Wójt przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji uchwały za każdy rok do końca kwietnia roku następnego.
 
§ 10.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 11.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
 

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-11-12 12:48
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-11-12 12:48
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 241