Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VIII/45/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 września 2003 r.
zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 68, poz. 634, Nr 96, poz. 874) uchwala się , co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwote 12.455 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 12.455 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami , rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.
4. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 6.534.684 zł.
5. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 6.924.684 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 34,5 KB 79
file typ Załącznik 2 34,5 KB 75
file typ Załącznik 3 39 KB 74
file typ Załącznik 4 24 KB 71

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-09-29 08:19
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-09-29 08:24
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2003-09-29 08:20
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 262