Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IX/51/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 grudnia 2003 r.
nadania nazw ulic we wsi Drogoszewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1 Nadaje się nazwę ulicy Długa dla drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 342, (od ul.Łomżyńskiej, w kierunku wsi Rybaki).
2. Nadaje się nazwę ulicy Lipowa dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105875 B (od skrzyżowania z ulicą Długą w kierunku Osetna).
3. Nadaje się nazwę ulicy Spokojna dla drogi o numerze geodezyjnym 253 (od ulicy Lipowej).
4. Nadaje się nazwę ulicy Szkolna dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105891 B (pętla od skrzyżowania z ulicą Długą w centrum miejscowości do wjazdu na drogę powiatową nr 342).
5. Nadaje się nazwę ulicy Słoneczna dla części drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105892 B ( od skrzyżowania z ulicą Szkolną).
6. Nadaje się nazwę ulicy Nowa dla części drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105892 B (od skrzyżowania z ulicą Szkolną).
7. Nadaje się nazwę ulicy Polowa dla części drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105892 B i drogi o numerze geodezyjnym 457 (od ulicy Nowej do skrzyżowania z ulicą Długą)
8. Nadaje się nazwę ulicy Łomżyńska dla drogi krajowej o numerze ewidencyjnym 61.
9. Nadaje się nazwę ulicy Krótka dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 105876 B (od skrzyżowania z ulicą Łomżyńską w kierunku wsi Rydzewo Gozdy).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-12-23 11:11
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-12-23 11:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 235