Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IX/53/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 grudnia 2003 r.
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących nadania nazw ulicom
Na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162poz.1568) oraz § 1ust.2 pkt 6 uchwały Nr 91/XXIII/96 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 29 sierpnia 1996 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy uchwala się, co następuje:

§ 1.

W terminie do dnia 31 stycznia 2004 roku przeprowadzić konsultację z mieszkańcami wsi Czartoria, Kraska, Leopoldowo, Łuby Kurki, Łuby Kiertany, Nowosiedliny, Podosie, Sulki, Tarnowo w celu zebrania opinii dotyczącej nadania nazw ulicom w tych miejscowościach.

§ 2.

W konsultacjach podmioty wymienione w § 1 wypowiedzą swoje opinie co do nadania nazw ulicom w swoich miejscowościach w formie uchwały zebrania wiejskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-12-23 12:45
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-12-23 12:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 232